Brev fra ti forskere til Gjenopptakelseskommisjonen

Den 18. september 2006, tre måneder før Gjenopptakelseskommisjonen offentliggjorde sitt første avslag, sendte ti anerkjente forskere med inngående kjennskap til minst ett av de tre tekniske bevisene dette brevet til kommisjonen:

Kommisjonen avviste brevet som et «engasjert partsinnlegg», og brevet foranlediget også  Janne Kristiansens famøse «vitenskapen får uttale hva den vil»- kommentar på TV2.

Kommisjonens holdning førte til at 279 forskere innenfor medisin og naturvitenskap signerte et brev som ble overlevert justisministeren 9. juni 2008. Her skrev de blant annet:

Påtalemyndigheten og domstolene bruker ofte medisinsk og naturvitenskapelig sakkyndighet. Disse vitenskaper kan gi avgjørende bidrag til riktige dommer, så fremt domstolene har evne til å forholde seg kompetent og kritisk til vitenskapens bidrag. En forsvarlig behandling krever at domstolene redegjør spesifikt og konkret for sine vurderinger og slutninger og at de ikke ser bort fra vitenskapelige utredninger uten å gi en begrunnelse som kan etterprøves faglig.

Dessverre er det fare for feil og misforståelser når jus på den ene siden og medisin/naturvitenskap på den annen side møtes. Dette har vist seg i praksis gjennom mange år i saker fra både inn- og utland. Problemstillingen er av særdeles stor betydning for rettssikkerheten.

En aktuell påminnelse om at det er grunn til å se nærmere på disse spørsmålene, er de erfaringer ti av våre kolleger gjorde under Gjenopptakelseskommisjonens behandling av deres bidrag som sakkyndige i drapssaken mot Fredrik Fasting Torgersen.

[…]

Gjenopptakelseskommisjonens holdning reiser ubehagelige spørsmål, både om rettssikkerheten og om rettsvesenets kompetanse i bevisvurdering. Vi ber Justisministeren ta initiativ for å sikre at rettsvesenet fungerer på en slik måte at oppdatert og kritisk vitenskapelig metode sikres en plass i bevisvurderinger. Bare da kan eksperter fra medisin og naturvitenskap ta ansvar for å medvirke som sakkyndige.