Justismordet på Fredrik Fasting Torgersen

Frode Fasting Torgersen har i samarbeid med sin onkel Fredrik Fasting Torgersen produsert en omfattende dokumentasjon av bevisene i Torgersensaken. Flere aspekter ved saken som tidligere ikke har vært viet stor oppmerksomhet belyses her på en ny måte, blant annet Torgersens forhold til flere av de sentrale vitnene i saken, og hvordan åstedsbildet tyder på at Torgersen aldri har oppholdt seg i kjelleren der den drepte ble funnet. Arbeidet er rikt illustrert med sakens originaldokumenter og vil senere bli lagt ut i sin helhet her på disse sidene.

Dokumentasjonen ble oversendt gjenopptakelseskommisjonen i forbindelse med den andre begjæringen om gjenopptakelse. Torgersens anførsler ble stort sett ignorert av kommisjonen, og ble ikke viet oppmerksomhet i begrunnelsen for avslaget.

Dette dokumentet er Torgersens respons på kommisjonens avslag. Den inneholder utdrag fra den innsendte dokumentasjonen, utdrag fra kommisjonens svar og korrespondanse mellom Torgersen og kommisjonen.

  • Justismordet på Fredrik Fasting Torgersen av Frode Fasting Torgersen (pdf, 6,2 MB) Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker og Statsadvokatens underslag av sannheten i Fredrik Fasting Torgersen saken slik den er beskrevet i originaldokumentene og publisert i VG.