Helen Sæter klages inn for Sivilombudsmannen

Av 29. juli 2016 0 Comments

Én uke før Fredrik Fasting Torgersen døde i fjor sommer, leverte advokatene Cato Schiøtz og Pål W. Lorentzen inn den sjette og foreløpig siste begjæringen om gjenopptakelse av Torgersensaken. Kort tid etter avgjorde lederen for Gjenopptakelseskommisjonen, Helen Sæter, at begjæringen skulle forkastes uten å bli vurdert av de øvrige medlemmene i kommisjonen. Nå har Schiøtz og Lorentzen klaget Sæters vedtak inn for Sivilombudsmannen.

Lorentzen_Schiøtz

Pål W. Lorentzen og Cato Schiøtz er begge tidligere ledere i Den Norske Advokatforenings Rettssikkerhetsutvalg. Foto: Johannes Granseth

Oppdatering 8. desember 2016: Sivilombudsmannen har avslått å behandle klagen. Les svaret her.

Sivilombudsmannen har til oppgave å sikre at offentlige myndigheter ikke gjør urett mot den enkelte borger. Det er viktig å ha klart for seg at klagen kun dreier seg om Helen Sæters solo-avgjørelse om at Torgersensaken ikke kvalifiserer til en behandling i kommisjonen. Her foreligger det en klart uriktig lovanvendelse og en mildt sagt lite tilfredsstillende saksbehandling.

Hele klagen kan lastes ned her.

Behandlingen kan ikke få som utfall at Torgersensaken blir gjenopptatt, for et slikt spørsmål ligger utenfor Sivilombudsmannens virksomhet. Men dersom Sivilombudsmannens finner grunn til å påpeke én eller flere av urimelighetene i Sæters avslag, vil dette legge føringer for sakens videre gang. I så fall ligger forholdene endelig til rette for en skikkelig, grundig og saklig behandling av argumentene for gjenopptakelse av saken. Det skjedde overhodet ikke da saken ble avvist av Helen Sæter. Og – enda alvorligere – det skjedde heller ikke da kommisjonen behandlet saken første gang i desember 2006, den gang under ledelse av Sæters gode venninde, senere PST-sjef Janne Kristiansen.

Videre fremdrift

Det er grunn til å tro at at sivilombudsmannen vil gi Helen Sæter anledning til kommentere klagen. Klagens omfang tilsier også at vi må regne med at behandlingen vil ta tid. Hvis du ønsker å få beskjed når det skjer noe nytt i saken, kan du abonnere på vårt nyhetsbrev, eller du kan følge (og støtte) saken på vår Facebookside.

Vi klipper inn Schiøtz og Lorentzens avsluttende ord:

Fredrik Fasting Torgersen døde som kjent sommeren 2015 og fikk aldri den oppreisning han hadde krav på. Det er det – dessverre – for sent å gjøre noe med. Det forhold at Torgersen døde betyr imidlertid selvfølgelig ikke at han ikke i dag har krav på det ettermæle som han er berettiget til.

Men saken har i tillegg en meget viktig overordnet og prinsipiell side, som går utover det individuelle tilfellet Fredrik Fasting Torgersen – og som det avslutningsvis er grunn til å understreke.

Gjenopptakelseskommisjonen har en viktig funksjon og skal håndheve et sentralt rettssikkerhetsprinsipp: Gammel urett skal gjøres god igjen.

Avgjørelsen av 31.08.15 gir grunnlag for alvorlig bekymring mht. Helen Sæters behandling av søknader om gjenåpning. Det er grunn til å sette betydelige spørsmålstegn ved hennes lovforståelse og manglende hensyntagen til viktige saksbehandlingsprinsipper. Hvis lovanvendelsen og saksbehandling i Torgersen-saken – som det fremgår av 31.o8.15-vedtaket – er symptomatisk og representativ for andre gjenåpningssaker, er det dessverre grunn til å frykte at vi står overfor en meget betydelig rettssikkerhetsutfordring.

Det er i dette perspektiv sivilombudsmannens avgjørelse i nærværende sak er spesielt prinsipiell og viktig.

Sivilombudsmann-148[1] Sivilombudsmann Aage Thor Falkanger.