Førstelagmann Nils Erik Lies dom

Av 7. november 2013 0 Comments

Tidligere førstelagmann i Borgarting Nils Erik Lie tar et knusende oppgjør med domstolene og Gjenopptakelseskommisjonen i Aftenposten. Lie har satt seg grundig inn i Torgersensaken og skrevet et lengre notat der han sterkt kritiserer rettsavgjørelsene i saken. Eller fillerister dem, for å si det med Aftenposten.

Lie_aftenposten_600x450

Lie konkluderer på samme måte som alle andre som med et åpent sinn har tatt jobben med å sette seg inn i den meget detaljrike Torgersensaken: Ingen tekniske bevis er i nærheten av å felle Torgersen, og de vitneforklaringene som støttet opp under dommen i 1958 har liten eller ingen beviskraft. Den «skogen av bevis» som påtalemyndighetene fremdeles hevder at finnes mot Torgersen, har heller ikke Lie funnet spor av.

Denne gjennomgangen har hatt som konsekvens at jeg er blitt sterkt uroet over det som har skjedd. På grunnlag av det materialet som foreligger nå, kan jeg ikke forstå annet enn at domfellelsen i 1958 var gal. På det samme grunnlag stiller jeg meg også uforstående til unnlatelsen av å gjenoppta saken i 2000/2001 og i et hvert fall i 2006, ut fra det ytterligere materiale som forelå da.

Det er mange som i årenes løp har støttet gjenopptakelse av Torgersensaken, men Lies klare standpunkt er av særlig stor betydning. Han var faktisk domstolleder i Borgarting da Torgersens gjenopptakelsesbegjæring ble behandlet og avslått der i 2000. Hans stemme kommer således fra innsiden av det systemet som i alle år har nektet Torgersen en ny rettssak.

Lie har sammenfattet sitt syn på Torgersensaken i en kronikk i bladet Juristkontakt, som også bringer et større intervju.

Det er grunn til å håpe at hans vurdering kan bli tillagt vekt i de miljøene som hittil har vegret seg mot å la maskene falle i Torgersensaken, nemlig hos påtalemyndigheten og i Justisdepartementet.

Les hele Nils Erik Lies rapport her