Søksmålet mot kommisjonen

Oppdatering 12. november 2013: Gjenopptakelseskomisjonen frikjent i Oslo Tingrett. Les mer her.

Gjenopptakelseskommisjonen avslo i 2006 og 2010 Fredrik Fasting Torgersens begjæringer om gjenopptakelse. Dette til tross for at det er klart at ingen av bevisene mot han er holdbare.

Torgersen saksøkte derfor i mai 2011 Gjenopptakelseskommisjonen med påstand om at kommisjonens avslag kjennes ugyldige og at saken gjenopptas. Torgersens prosessfullmektig er advokat Jan Tennøe. Les Tennøes gjennomgang av bevisene i saken her.

Tennøe har også anmodet Gjenopptakelseskommisjonen om selv å omgjøre sine avslag. Kommisjonen har enda ikke svart. Les anmodningen her.

Fredrik Fasting Torgersen er 79 år gammel. Derfor må man kunne si at tiden jobber for påtalemyndigheten i denne saken. De mer enn to årene som har gått siden stevningen ble innlevert har har påtalemyndigheten og regjeringsadvokaten benyttet dels til generell somling og uthaling, og dels til å forsøke å begrense søksmålets omfang.

Påtalemyndighetenes strategi synes å være å holde de vesentligste stridsspørsmålene i Torgersensaken utenfor det som skal behandles i retten, slik at dette ikke skal bli en fullstendig rettslig vurdering av om bevisene mot Torgersen holder eller ikke. En slik fullstendig vurdering ville uten tvil gå i Torgersens favør.

Parallelt med forberedelsene til rettssaken har flere personer gjort forsøk på å drive et stille diplomati for å få til en løsning, først og fremst rettet mot riksadvokat Tor-Aksel Busch. Professor emeritus Per Brandtzæg og høyesterettsadvokat Gunnar Nerdrum er blant dem som har rettet henvendelser til Busch med spørsmål om det er mulig å få redegjort for hvilke bevis som anses å knytte Torgersen til det drapet han er dømt for. Riksadvokaten har svart med et brev som du kan lese her.

Svaret er finurlig og må ha tatt lenger tid å utforme enn det ville tatt for Busch å sette seg inn i Torgersensaken. Som man kan se av brevet, røper ikke Busch noen form for personlig kjennskap eller egen mening om bevissituasjonen i saken. Slik sett har han ryggen fri dersom saken allikevel skulle bli gjenopptatt. Busch sitt hovedpoeng i brevet er først og fremst at det ville være så veldig, veldig ekstraordinært dersom Riksadvokaten skulle gripe inn overfor Gjenopptakelseskomisjonen at det nesten ikke er til å tenke på.

Brevet fra Busch viser at vi heller ikke denne gangen kan vente at påtalemyndigheten går inn i saken med et åpent sinn. I et rettsmøte 11. sept. hevdet assisterende regjeringsadvokat Tolle Stabell at det fantes «en skog av bevis» for at Torgersen er skyldig. Statsadvokat Anne Mergrete Katteland kom med liknende uttalelser i Dagsavisens artikkel om Torgersensaken i sommer. Hvilke bevis det er snakk om er det ingen som vil svare på. Grunnen er enkel: De kan ikke svare. (Oppdatert 6. november 2013)

 

Advokat Jan Tennøe er Torgersens prosessfullmektig i søksmålet mot Gjenopptakelseskommisjonen.

Dokumenter i saken:

Les også: